Sporočanje sprememb o površinah streh in načinu odvajanja padavinske odpadne vode (OBR 04 23)